امروز : ۲۵آبان ماه ۱۳۹۸
ساعت : ۰۱:۰۱


آزمون ورودی نمونه دولتی - پایه هفتم - سال تحصیلی 97-96

  • آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی - پایه هفتم - سال تحصیلی 97-96
    • شروع دریافت کارنامه از تاریخ : 1396/04/24   ساعت : 16:00   و پایـان در تـاریخ : 1396/05/30   ساعت : 23:59


آزمون ورودی نمونه دولتی - پایه دهم - سال تحصیلی 97-96

  • آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی - پایه دهم - سال تحصیلی 97-96
    • شروع دریافت کارنامه از تاریخ : 1396/04/24   ساعت : 23:00   و پایـان در تـاریخ : 1396/06/30   ساعت : 23:59