امروز : ۲۵آبان ماه ۱۳۹۸
ساعت : ۰۰:۲۲


آزمون ورودی نمونه دولتی - پایه هفتم - سال تحصیلی 97-96

  • آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی - پایه هفتم - سال تحصیلی 97-96
    • شروع دریافت کارت از تاریخ : 1396/03/29   ساعت : 13:00   و پایـان در تـاریخ : 1396/04/09   ساعت : 09:00


آزمون ورودی نمونه دولتی - پایه دهم - سال تحصیلی 97-96

  • آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی - پایه دهم - سال تحصیلی 97-96
    • شروع دریافت کارت از تاریخ : 1396/03/29   ساعت : 13:00   و پایـان در تـاریخ : 1396/04/09   ساعت : 09:00