امروز : ۲۹شهریور ماه ۱۳۹۸
ساعت : ۲۰:۵۴


آزمون ورودی نمونه دولتی - پایه هفتم - سال تحصیلی 97-96

  • آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی - پایه هفتم - سال تحصیلی 97-96
    • شروع ویرایش داوطلب از تاریخ : 1396/01/05   ساعت : 11:55   و پایـان در تـاریخ : 1396/03/29   ساعت : 23:55


آزمون ورودی نمونه دولتی - پایه دهم - سال تحصیلی 97-96

  • آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی - پایه دهم - سال تحصیلی 97-96
    • شروع ویرایش داوطلب از تاریخ : 1396/01/05   ساعت : 11:55   و پایـان در تـاریخ : 1396/03/29   ساعت : 23:55